Till huvudsidan...

 

Dalarnas familjeterapiförening

    … bjuder in till en studiedag

Människan i sitt sammanhang, del 3

Torsdag 9 mars 2023

Familjebehandling – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer

Denna studiedag syftar till att du som professionell ska få inspiration till att kunna möta och arbeta med individer och familjer. Få fokus på relationer och de utvidgade system/familjekonstellationer som vi alla har runt oss. Att sätta människan i sitt sammanhang och ha en systemisk utgångspunkt.

Nu är det dags för Ulrika Ernvik att dela tankar och praktiska övningar med oss utifrån sin bok ”Familjeterapi – en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer”.

Ulrika Ernvik skrev boken då hon både i utbildningen, i litteraturen och i det praktiska arbetet upplevde att barnen glömdes bort. Hon insåg att vi som familjebehandlare behöver bli flerspråkiga och lära oss barnens språk: leken, rörelsen och skapandet i olika former. Hon upplevde att vänster hjärnhalva med de många orden tagit över även i familjebehandlingen, och ville hitta former att bjuda in och aktivera även höger hjärnhalva.

Samtidigt blev det tydligt för henne hur viktig både glädjen och tryggheten är för förändring och utveckling. Genom kunskap om den interpersonella neurobiologin får vi tips om hur vi kan föra in glädje och trygghet i familjebehandlingen. Ulrika beskriver också hur vi behöver vidga det systemteoretiska tänkandet och se människans behov av tillhörighet också till flocken, till naturen och till någon form av livskraft.

Teori och praktiska övningar kommer varvas under hela dagen, och vi kommer få med oss en gedigen aktivitetsbank för att föra in glädje och trygghet i familjebehandlingen.

Ulrika Ernvik är socionom, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare med systemteoretisk inriktning. Hon har arbetat inom svensk socialtjänst samt på ett internationellt terapicenter i Thailand. Nu arbetar hon deltid som familjeterapeut på en vårdcentral i Mariestad, och deltid som handledare och föreläsare. Hon är författare till fem böcker, alla med fokus på hur vi för in glädje och trygghet i relationer.

Målgrupp: Studiedagen riktar sig till er som jobbar inom socialtjänstens olika yrkesgrupper, inom barn- och ungdoms-/vuxen-psykiatrin, inom vård- och omsorgsverksamheter samt inom skolhälsovård som direkt eller indirekt jobbar tillsammans med familjer. Avseende behandlare och terapeuter riktar sig dagen både till familjebehandlare/familjeterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper och utveckla sina färdigheter och till behandlare/terapeuter som nu arbetar med individer men som är intresserade av familjearbete.

Plats: Missionskyrkan, Borganäsvägen 22, Borlänge. Vi startar med kaffe och smörgås kl. 08:30. Föreläsningen börjar 09:00 och slutar 15:30 med frukt.

Kostnad: 1 200: - för icke medlem och 700: - medlem. Vill du bli medlem i Dff för 2023 i samband med studiedagen är kostnaden 1 000: - (700:- + 300:-medlemsavgift) alt 950:- för pensionär/student (700:-+250:-medlemsavgift) OBS! Är du chef för målgruppen erbjuds du delta kostnadsfritt tillsammans med betalande deltagare.

Anmälan via denna länk: https://forms.gle/JpzGstjeMNkAiahH9 senast den 3 mars 2023. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan vid förhinder.

Vid frågor, kontakta dalarnasfamiljeterapiforening@gmail.com.

Välkomna!

Styrelsen,
Dalarnas Familjeterapiförening

 

 


Människan i sitt sammanhang, del 2

Torsdag den 12 maj 2022 i Borlänge
med Gun Drott-Englen:

Barn- och ungdomsfokuserad familjebehandling
Att få med alla i familjen i behandlingen
 


 

Människan i sitt sammanhang, del 1

Vad är ett systemiskt tänkande och synsätt?
Med Görel Fred måndag 14 mars 2022 i Falun.
 


Tisdagen den 30 nov 2021 18:00

Johan Sundelin, leg psykolog och psykoterapeut, spec klinisk psykologi, handledare, Ph.D.

Johan Sundelin pratar om den svåra konsten att hålla reda på sig själv i samtalsrummet och i mötet med familjer. Ibland kör man fast och känner förvirring, både runt egna reaktioner och vad man ska göra härnäst. Under kvällen diskuterar Johan strategier för att vända en återvändsgränd i behandlingssamtalet till en fördjupad kommunikation, liksom att utveckla färdigheter för att överleva som behandlare i det långa loppet.

Presentationsbilder från föreläsningen

 


Ätstörning, ångest och självskadebeteenden, 6 maj 2021

Klara Edlund, uppvuxen i Falun, docent i psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i KBT, förläser om praktik i behandling från både ett individual- och familjeperspektiv kring arbete och behandling av ätstörningar, självskadebeteende och ångestproblematik. Ätstörningsdiagnoser och evidensläge för behandling. Fokus på barn och ungdomar med små djupdykningar i idrottens värld och bland de glömda barnen med extremt selektivt ätbeteende. Vi försöker hålla ett holistiskt perspektiv utanför diagnoskriterierna det vill säga samsjuklighet och andra samtidiga problem. Sist men inte minst går vi igenom evidensbaserad psykologisk behandling för barn- och ungdomar med fokus på familjebaserad terapi den så kallade "Maudsleymodellen".
 

Presentationsbilder från föreläsningen

 


Webbinarium med Magnus Ringborg 3 december 2020

Familjen i fokus

Föreläsningen berörde bland annat frågeställningar som:
Hur kan vi lotsa familjer framåt i samtalet så att de känner att de
   får med sig något nytt?
En basmetod för ett Förändrande Familjesamtal presenterades.
Exempel på svårigheter man kan möta, och vilka tips som kan vara
   bra att ha i rockärmen?
Föreläsningen innehöll en film som visar ett realistiskt familjesamtal,
   som kommenterades steg för steg.
Avslutningsvis besvarades frågor från lyssnarna.

Ta del av föreläsningsbilderna


 

Dff arrangerade en heldag torsdag 23 januari 2020 med Lena Högberg Wallmark, om

Autism 2.0 – en uppgradering av kunskap runt autism

Vad vet vi idag om autism? Hur ser det uppdaterade kunskapsläget ut? Hur använder vi den nya kunskapen så att den blir till hjälp för personer med autism-spektrumtillstånd (AST)?

Ta del av föreläsningsbilderna


Onsdag 9 oktober 2019

HUR VET VI OM DET VI GÖR, GÖR SKILLNAD?

Tar vi till vara familjens kompetens? Når vi de tveksamma? Gör vi barnen delaktiga?

Feedback-orienterad dialogisk familjebehandling

 en modell för tydliga uppdrag och utvärdering integrerad i behandling

 hjälper barn och vuxna att ge direkt feedback om samtalen

 ökar delaktighet och aktivt deltagande från barn och vuxna.

Utbildningen hölls av Lisa Koser och Luke Sheahan, som arbetar i Bromma familjebehandlarteam. Teamet har översatt manualen för Feedback oriented dialogical family therapy till svensk kontext och utbildar andra familjebehandlarteam i Stockholmsregionen i metoden. Alla som deltar i utbildningsdagen får manualen!

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning


Arrangerade heldag med Jan Aronsson
Fredag 15 mars i Borlänge

En dag för dig som behandlare, människoarbetare. Vad händer dig mentalt och känslomässigt i mötet med medmänniskor. En annorlunda studiedag i det existentiella rummet.

Att öka medveten om mig själv som behandlare bland annat genom utvidgande reflektioner.

Efter att förmiddagen har haft fokus på behandlarens stress och sårbarhet utifrån det existentiella perspektivet kommer eftermiddagens fokus vara på det existentiella samspelet med dem vi möter.

Grundläggande perspektiv på hur man kan arbeta med familjer ur ett existentiellt perspektiv. Utrymme för dialog och egna frågor.

Jan Aronsson är bland annat lärare på steg 2 utbildningen vid Ersta Sköndal Högskola och handleder familjerådgivningar runt omkring i landet och undervisar blivande familjeterapeuter. Platsantalet är begränsat så var ute i god tid om du är intresserad!

Presentationsbilder: Presentationsbilder för deltagare i studiedagen.

 


Jubileumsföreläsning 30 år!

Johan Sundelin
Familjeterapi i olika kontext

”…utmaningen är att med en systemisk/relationistisk värdegrund, navigera och samverka konstruktivt på sin arbetsplats, trots stressande möten med perspektiv, språk och metoder som ’skaver’…”

 

Johan Sundelins föreläsningsbilder

Johan Sundelin är psykolog, psykoterapeut och fil dr i familjeterapi. Han har under många år varit verksam i Dalarna och står bakom uppbyggnaden av familjeterapienheten vid BUP. Johan verkar som föreläsare och som handledare inom olika verksamheter, bl. a inom kommun och landsting. 2017 utsågs Johan till Årets Familjeterapeut av Svenska föreningen för familjeterapi.
 


... och vi inbjöd till studiedagar:

AD/HD i ett nytt ljus. Tomas Ljungberg, läkare och docent i farmakologi. Han har bedrivit forskning inom flera vetenskapliga områden, psykofarmakologi, neurofysiologi, etologi och psykoterapi. Författare till fyra böcker och ett flertal vetenskapliga artiklar i dessa ämnen. Genom att varva teori och praktik belyste Tomas AD/HD ur flera perspektiv.

.pdf Teori
.pdf Orsaker
.pdf Läkemedelsbehandling
.pdf Psykosociala insatser
 


Hans Åberg, Om att arbeta med våld

Studiedag med Dalarnas familjeterapiförening i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Borlänge 21 nov 2017

.pdf När jag möter utövaren av våld

.pdf Arbeta med våld

 


Från föreläsningsdag 20 oktober 2017, Dff i Borlänge

Tor Wennerberg föreläste:

.pdf Själv och tillsammans – anknytning

.pdf Coherence Therapy – om känslomässig koherens bakom symptom


Tor Wennerberg, psykolog och författare till böckerna Vi är våra relationer och Själv och tillsammans, beskrev under den här föreläsningsdagen hur trygga respektive otrygga anknytningserfarenheter påverkar vår identitetsutveckling och vårt sätt att vara i relation till andra, från tidig barndom till vuxen ålder. Han presenterade också Coherence Therapy.

 


Medlemskväll tisdag 10 oktober 2017 i Falun

Traumamedveten omsorg. Hjälp till barn som varit med om traumatiska händelser.
Susanne Wittkull, socionom, leg. psykoterapeut och familjerådgivare i Mora kommun berättar om sitt arbete med att utbilda i Traumamedveten omsorg i Rädda Barnens regi. Traumamedveten omsorg är ett förhållningssätt som bygger på forskning kring hur viktiga vuxna kan skapa läkande miljöer för barn som upplevt svåra saker. Tre grundläggande behov behöver tillgodoses för att en läkningsprocess kan ske: upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier.

 


Medlemskväll tisdag 19 september 2017 i Borlänge

Kris- och traumamottagningen för asylsökande och flyktingar
Anna Kristina Östnäs,
psykolog och psykoterapeut och verksamhetsansvarig berättar om vuxenpsykiatrins verksamhet i Dalarna.

Plats: Öppenvårdsenheten Socialtjänsten, Stadshusgränd 6, Borlänge

Tid: Klockan 18:00 bjuder Dff på smörgås, kaffe/te. Därefter börjar samtalet. Vi slutar senast 20:30.
 


Tryggare barndom. När och hur kan vi arbeta med gemensamma föräldrasamtal i familjer där det förekommer våld? 31 mars 2017

I många familjer där det förekommer våld fortsätter föräldrarna att leva tillsammans. I dessa familjer finns barn, som ofta blir osynliga. Dalarnas Familjeterapiförening i samarbete med Länsstyrelsen Dalarna anordnar denna föreläsning som beskriver en modell för arbete med föräldrar tillsammans och med barnens trygghet som överordnad målsättning.

.pdf Föreläsningsbilderna


 


Från studiedagen med Björn Holmberg

 

.pdf Samforskning och Familjerekonstruktion

.pdf Familjekartläggning, frågor och processen
 


Kjerstin Almqvist

Att möta och arbeta med barn och familjer
som varit på flykt

.pdf Kjerstin Almqvists föreläsningsbilder

FILM Kjerstin Almqvists föreläsning

 


Från studiedagen den 4 februari 2016 i Falun

Rolf Sundet

.pdf Evidens och familjebaserad praktik - hjälp som faktiskt hjälper

 


Från studiedagarna med Anders Broberg

Två inspirerande, faktaspäckad studiedagar som vi vill bära med oss. Här kommer Brobergs bilder:

.pdf Barn som lever med våld i sin familj

.pdf iRiSk – insatser och risk- skyddsbedömningar för våldsutsatta barn

 

.pdf Anknytningsteori – betydelsen av nära känslomässiga relationer

.pdf Små barn – vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan

.pdf Anknytning i mellanbarndom och tonår

(En del bilder bortplockade pga copyrightbestämmelser)


Vilka är egentligen de verksamma faktorerna i psykoterapi i allmänhet och familjeterapi i synnerhet?

.ppt Presentationsbilder från Johan Sundelins föreläsning

 


Styrelsen

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare