Till huvudsidan...

Etiska riktlinjer

En etisk kod för legitimerade psykoterapeuter antogs 2014 av fackföreningen Akademikerförbundet SSR:s styrelse och avser att vara relevant för alla psykoterapeuter. SFFT var en av remissinstanserna i förarbetet. Dokumentet har skrivits av professor Erik Blennberger, teologie doktor och professor vid Ersta Sköndal tillsammans med en referensgrupp.

Övriga etiska koder finns att hämta i följande dokument (pdf)

Riksföreningen Psykoterapicentrums (RPC) etiska kod

The European Family Therapy Association (EFTA) Code of Ethics

Nedan följer ett utdrag ur SSR:s Etiska riktlinjer för psykoterapeuter

"Följande etiska riktlinjer klargör viktiga ståndpunkter och handlingsregler mot bakgrund av de föregående kapitlen. Riktlinjerna avser naturligtvis inte att vara heltäckande, men de anger hur psykoterapeuter bör uppfatta sitt etiska ansvar i viktiga frågor och kan bidra till en fortsatt etisk reflektion. Några av dessa riktlinjer motsvaras också av juridiska regler för psykoterapi. Att också ha med sådana riktlinjer i en etisk kod avser att markera att de inte bara är juridiska krav utan också uttryck för en god etik.

Grunden för psykoterapeuternas profession

 · Psykoterapi ska grundas på vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet. Grundläggande värden i
   arbetet är psykisk hälsa med konstruktiva och tillitsfulla sociala relationer. Det psykoterapeutiska
   arbetet ska bidra till ett värdigt liv, autonomi och välbefinnande.

Profession och personlighet

 · Psykoterapeuten ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika och höga
   värde.
 · Psykoterapeuten har yrkesmässigt ett särskilt ansvar gentemot personer och grupper som är i en
   utsatt situation.
 · Psykoterapeuten ska använda sin professionella ställning med ansvar och vara medveten om den
   egna kompetensens gränser.
 · Psykoterapeuten ska upprätthålla och utveckla sin kompetens för psykoterapi och eftersträva etisk
   medvetenhet, personlig integritet och självinsikt.
 · Psykoterapeuten ska vara observant på vikten av handledning och fortbildning, liksom att det kan bli
   angeläget att gå i egen terapi.

Patienten

 · Psykoterapeuten ska ha en jämlik hållning till andra människor och bemöta patienten med respekt,
   empatisk uppmärksamhet, vänlighet och en icke-dömande generositet.
 · Psykoterapeuten ska försäkra sig om att patienten är medveten om den psykoterapeutiska situationens
   villkor och ömsesidiga ansvar, även om sekretess och dokumentation samt dess användning.
 · Psykoterapeuten ska respektera patientens autonomi och självbestämmande, och ibland söka bidra till
   att stärka denna autonomi.
 · Psykoterapeuten ska respektera patientens personliga integritet och ta hänsyn till patientens känsla för
   hur denna integritet ska värnas.
 · I en situation där psykoterapin bedrivs inom ramen för tvångsvård krävs en särskild observans av
   psykoterapeuten att kunna bidra till att utveckla patientens självbestämmande i relation till den
   psykoterapeutiska situationen och värna om patientens rätt till integritet.
 · All dokumentation om patienter ska hanteras på sådant sätt att sekretessen är säkrad.
 · Psykoterapeuten bör vara restriktiv i fråga om att framträda med sitt privatliv på sociala medier och
   även vad gäller att söka information om patienter via sådana medier.
 · Psykoterapeuten får aldrig till egen fördel utnyttja den relation som skapas till klienten.
 · En sexuell relation får inte förekomma mellan psykoterapeut och patient.
 · Psykoterapeuten ska föreslå andra eller kompletterande insatser i situationer där det är uppenbart att
   det egna arbetet inte tillför ett tillräckligt stort värde för patienten.
 · Psykoterapeuten ska se till att patienten får goda förutsättningar till fortsatt behandling om
   psykoterapeuten måste avbryta psykoterapin.

Organisation, kollegor och arbetsplats

 · Psykoterapeuten ska vara medveten om och ha en lojal inställning till det grundläggande uppdraget för
   verksamheten och dess huvudman.
 · Psykoterapeuten ska medverka till att den egna verksamheten håller en hög kvalitet och kan utvecklas
   för att svara mot patienternas behov, nya kunskaper och förändrade samhällsvillkor.
 · Psykoterapeuten ska respektera kollegors och andra yrkesgruppers kompetens och ansvarsområden,
   ge stöd till deras arbete och vara snar att söka råd och sakkunskap av andra.
 · Psykoterapeuten ska motverka påtagliga missförhållanden i arbetet på sin arbetsplats, som till exempel
   kränkande eller diskriminerande attityder och handlingar som kan komma till uttryck i verksamhetens
   arbetssätt eller i medarbetares eller patienters agerande. Detta kan bryta andra krav på lojalitet.
 · Psykoterapeuten ska bidra till att den egna arbetsplatsen är en konstruktiv, respektfull och generös
   social miljö.

Samhälle och omvärld

 · Psykoterapeuten ska ha en öppenhet inför och vilja till samverkan med andra organisationer och andra
   professioner – förutsatt att det är av värde för patienterna.
 · I situationer där det är uppenbart att en patient inte behandlas korrekt av andra samhällsinsatser bör
   psykoterapeuten – i samråd med patienten – söka vägar för att förstärka patientens villkor och
   medborgerliga rätt.
 · Psykoterapeuten ska sträva efter att skapa och förstärka ett allmänt förtroende för psykoterapi och för
   legitimerade psykoterapeuters professionella kompetens samt vara öppen för kritisk granskning av sin
   yrkesutövning.
 · Vid offentliga framträdanden och publicering bör psykoterapeuten se till att det står klart i vilken roll
   och med vilken mandat man agerar.
 · Psykoterapeuten ska som yrkesutövare och medborgare företräda ett demokratiskt samhällsideal som
   omfattar mänskliga rättigheter, tolerans och mångfald samt humanitet och solidaritet med personer och
   grupper i utsatta livssituationer."

 


Styrelsen   |  Resursgrupp   |  Stadgar   |  Etiska riktlinjer Syfte

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare