Till huvudsidan...

Böcker

Familjeterapeutisk referenslitteratur.

Skicka gärna bidrag (fullständig referens) till informationssekreterare@sfft.se.

Hämta listningen som Word-dokument

A

Abrahamsson, E & Berglund: Skapande konversationer – möten med familjeterapeuter och deras idéer. Mareld, Stockholm 1997.

Abrahamsson, E & Berglund: Psykoterapins förnyare. Samtal om systemiskt förändringsarbete. Mareld, Stockholm 2007; Studentlitteratur, 2012.

Ackerman, N: The psychodynamics of family life. Diagnosis and treatment of family relationships. Basic Books, New York 1958.

Ahrne, M: Äppelblom och ruiner. Norstedts, Stockholm 1980.

Alberoni, F: Förälskelse och kärlek. Bokförlaget Korpen, Göteborg 1983.

Alexander, JF & Parsons, BV: Functional Family Therapy. Brooks/Cole, Carmel, CA 1982.

Andersen, T: Reflekterande processer. Mareld, Stockholm 1991, 2003, Studentlitteratur 2012.

Anderson, CM & Stewart, S: Mastering resistance: A practical guide to family therapy. Guildford Press, New York, 1983.

Anderson, CM, Reiss, DJ & Hogarty, GE: Patienter med schizofreni och deras familjer. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1990.

Anderson, H & Goolishian, HA: Från påverkan till medverkan. Mareld, Stockholm 1992. PDF www.mareld.se.

Anderson, H: Samtal, språk och möjligheter. Mareld, Stockholm 1999.

Andersson, M, Grevelius, K & Salamon, E: AGS-uppdragsmodellen. AGS-institutet, Stockholm 1987.

Andersson, S: Dubbla budskap. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1980.

Andolfi, M & Zwerling, I (red): Dimensions of family therapy. Guilford Press, New York 1980.

Antonovsky, A: Hälsans mysterium. Natur och Kultur, Stockholm 1987, 1991.

Argyle, M: Människor emellan. Aldus/Bonniers, Stockholm 1970.

Ashby, WR: An introduction to cybernetics. Chapman & Hall, London 1956.

Asplund, J: Inledning till strukturalismen. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1973.

B

Bandler, R & Grinder, J: The structure of magic, Vol 1 o 2. Science and Behaviour Books, Palo Alto, California 1975.

Bandler, R, Grinder, J & Satir, V: Att förändras tillsammans: om kommunikation och familjeterapi. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1979.

Barton, C & Alexander, JF: Functional family therapy. I: Gurman, AS & Kniskern, DP(eds): Handbook of family therapy. Brunner/Mazel, New York 1981.

Bateson, G: Steps to an ecology of mind. Ballantine Books, New York 1972.

Bateson, G: Mönstret som förbinder. Mareld, Stockholm 1998.

Beard, RM: Piagets utvecklingsteori. En översikt. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1970.

Berg, IK: Familjebehandling – Lösningsfokuserat arbete med utsatta familjer. Mareld, Stockholm 1992. Studentlitteratur, 2012.

Berg, I.K. & De Jong, P.: Att bygga lösningar. Mareld, Stockholm 2003; Studentlitteratur, 2012.

Berger, MM (red): Beyond the double bind. Communication and family systems, theories and techniques with schizophrenics. Brunner/Mazel, New York 1978.

Bergman, S. & Blomqvist. C.: Uppskattande samtalskonst – att skapa möjligheter I samtalets värld. Mareld, Stockholm, 2004; Studentöitetratur 2012.

Berlo, DK: The process of communication. Holt, Rinehart & Winston, New York 1960.

Berne, E: What do you say after you say hello. Bantam Books, New York 1972.

Berne, E: Så bär vi oss åt. Studier i mänskliga attityder. Aldus, Stockholm 1973.

Bernler, G & Johnsson, L: Teorier om psykosocialt behandlingsarbete. Natur & Kultur, Stockholm 1988.

Bertalanffy, L von: General system theory. George Braziller, New York 1968.

Blatner, H: Acting-in. Springer, New York 1973.

Blomqvist, C: Psykiatri. Esselte Studium, Stockholm 1969.

Borgengren m fl: Familjer och nätverk. FoU-enheten, Psykiatrin södra, Stockholm 2003.

Borgengren, M., von Campenhausen (Wahlström), M. ( 2010). Vad vet vi om effekten av att ta med familjen i behandlingen?. Fokus på familien, 38, (2),135-157.

Borgengren, M., Wahlström, M. (2008) Vad i det familjeterapeutiska arbetet ger förändringar?. I B. Philips & R. Holmqvist (Red.) Vad är verksamt i psykoterapi? (sid. 120-139).

Borgengren, M. m. fl. ( 2007) Familjer och nätverk – Fem artiklar från en intensiv satsning på familj- och nätverksarbete i en psykiatrisk organisation under fyra år. Västerås: Psykiatri Södra Stockholm

Boscolo, L, Cecchin, G, Hoffman, L & Penn, P: Systemisk familjeterapi enligt Milanomodellen. Natur och Kultur, Stockholm 1987, 1990.

Boscolo, L & Bertrando, P: Genom tidens lins. Mareld, Stockholm 1998.

Boszormenyi-Nagy, I & Framo, JL (red): Intensive family therapy. Harper & Row, New York 1965.

Bowlby, J: Attachment and Loss. Vol 1: Attachment. Basic Books, New York 1969.

Bowlby, J.: En trygg bas. Natur & Kultur, Stockholm 1994.

Brendler, J, Silver, M, Haber, M, Sargent, J: Madness, chaos and violence. Families at the Brink. Basic Books, New York 1991.

Bruch, H: Att lära sig psykoterapi. Natur och Kultur, Stockholm 1978.

Bry, A: TA for families. Using transactional analysis for a happier family life. Perennial Library, Harper & Row, New York 1976.

Burenius, I & Karlsson, B: Vi förälskade oss – hur gick det sen? Wahlström & Widstrand, Stockholm 1977.

Byng-Hall, J.: Rewriting family scripts. Guilford, New York 1996.

Båge, C: Ett spel om syndabockar. Utstötning-Familjebehandling. Aldus/Bonniers, Stockholm 1972.

Böhm, T: Efter förälskelsen – om kärleksrelationen. Natur och Kultur, Stockholm 1984.

Böhm, T: Om otrohet. Natur och Kultur, Stockholm 1987.

Börjeson, B, Fredin,E & Holm, S: Sjukdomsmyter. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1972.

Börjeson, B: Samtal med K – en bok om identiteten. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1974.

C

Cade, B & O´Hanlon, WH: En kort guide till strategisk korttidsterapi. Natur och Kultur, Stockholm 1996.

Carter, EA & McGoldrick, M: The family life cycle. A framework for family therapy.

Cecchin, G m fl: The cybernetics of prdjudice in the practice of psychotherapy. Karnac, London 1994

Cecchin, G m fl: Irrecerence – A strategy for therapist’s survival. Karnac, London 1992

Cederblad, M: Introduktion till familjeterapi. Sfph:s monografiserie nr 10. Stockholm 1978.

Cederblad, M & Hansson, K: Familjeterapin: 1.Familjediagnostiska modeller; 2. Forskning i familjeterapi – några resultat från aktuell forskning. Sfph:s monografiserie nr 30, Stockholm 1990.

Chomsky, N: Människan och språket. Pan/Norstedts, Stockholm 1969.

Cocozza, M: Familjebygget - ritningar som hjälper dig att förstå och bygga en familj. Carlssons förlag, 2011

Cocozza, M: Barn far illa! En analys av bristerna i samhällets familjebygge. Carlssons förlag, 2013.

Cocozza, M: Leva som föräldrar. Gothia fortbildning, 2016.

Cocozza, M: Forma din professionella personlighet. Studentlitteratur, 2019.

Cocozza, M: Familjelivet: om de nära relationerna. Carlssons förlag, 2021.

Cocozza, M: Den systemteoretiska analysen : en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling. Studentlitteratur, 2022.

Coleman, S (red): Failures in family therapy. Guildford Press, New York 1985.

Cullberg, J: Kris och utveckling. Natur och Kultur, Stockholm 1984.

Derrida, J: Positions. University of Chicago Press. Chicago 1981.

D

De Jong, Peter & Berg, Insoo Kim (2013): Lösningsbyggande samtal. Lund: Studentlitteratur.

De Shazer, S.: Ledtrådar – undersökningar av lösningar i korttidsterapi. Mareld, Stockholm 1997.

Diamond, G. m fl: Anknytningsbaserad familjeterapi. Studentlitteratur, Lund 2014.

Diamond, Guy S., Diamond, Gary M. & Levy, Suzanne A. (2015). Anknytningsbaserad familjeterapi för deprimerade ungdomar. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, (354 s). ISBN: 9789144102733.

Downing, G: The massage book. Penguin Books, Harmondsworth 1972.

Drott-Englén, G, Johansson, P & Hansson, K: Funktionell familjeterapi. Fokus på familjen 1999:1.

E

Egelund,M & Friese, P: Herre i eget hus. Akademisk Forlag, Köpenhamn 1987.

Ekholm, M & Fransson, A: Praktisk intervjuteknik. AWE/Gebers, Stockholm 1975.

Eknert, U-B: Terapeutiska sagor. Mareld, Stockholm 1991.

Eliasson,R, Hessle, S & Nygren, P: Familjebilder. En rapport från Skå. Prisma, Stockholm 1977.

Erickson, MH & Rossi, EL: Hypnotherapy. An Exploratory Casebook. Irvington Publ, New York 1979.

Erickson, MH & Rossi, EL: Hypnotiska verkligheter. Klinisk hypnos och former av indirekt suggestion. Natur och Kultur 1976.

Erikson, EH: Barnet och samhället. Natur och Kultur, Stockholm 1965.

Ernvik, Ulrika: Familjeterapi - en utforskande och samskapande lek som förvandlar relationer. Lund: Studentlitteratur, 2019.

Ernvik, Ulrika: Third culture kids: a gift to care for. Familjeglädje, 2019.

Ernvik, Ulrika: Ekopsykoterapi: psykoterapi i och med naturen för vuxna och barn. Studentlitteratur, 2022.

Ernvik, Ulrika: Dig vill jag älska: om modet och gåvan att leva i nära relationer. Libris förlag, 2022.

Ernvik, Ulrika: Trygghetsberättelser, från trauma till trygghet. Borell förlag, 2023.

 

Esterson, A: The leaves of spring. Penguin Books, London 1970.

F

Faber, A & Mazlish, E: Den befriade familjen. Natur och Kultur, Stockholm 1976.

Fast, J: Kroppsspråket. Forum, Stockholm 1977.

Fhanér, S: Psykologi som förklaring, förståelse och kritik. Aldus, Stockholm 1978.

Fisch, R, Weakland, JH & Segal, L: The Tactics of Change: Doing Therapy Briefly. Jossey-Bass, San Fransisco 1982.

Von Foerster, H: Observing systems. Interstate Publications, California 1984.

Foley, VD: An introduction to family therapy. Grune & Stratton, New York 1974.

Forsberg, G & Wallmark, J: Nätverksboken. Om mötets möjligheter. Liber, Stockholm 1998.

Forsström, D.: Barnfokuserat familjearbete. Humanistiska förlaget, Munka Ljungby 2017

Fred, G.: Handbok i föräldrasamtal. Mareld, Stockholm 2005.

Fredin, E: Föräldern, barnet och lydnaden. Liber, Stockholm 1981.

Fredriksson, M & Hansson, B: Kärlek, jämlikhet, äktenskap. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1976.

Freire, P: Pedagogik för förtryckta. Gummessons, Stockholm 1972.

Freud, S: Orientering i psykoanalys. Natur och Kultur, Stockholm 1973

Friedman, S (red): The Reflecting Team in action. Guilford Press, New York 1995.

Furman, B & Ahola, T: Ficktjuven på nudistläger. Förlaget ai-ai, Helsingfors 1988.

Furman, B & Ahola, T: Lösningssnack. Inbjudningar till terapeutiska samtal. Mareld, Stockholm 1993.

Furman, B & Ahola, T: Ficktjuvens återkomst. Mareld, Stockholm 1995.

Furman, B: Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Natur och Kultur, Stockholm 1998.

G

Gergen, K: Social construction. Sage, New York 2003.

Gergen, K.: Relational being – beyond self and community. OUp

Giffin, K & Patton, BR: Fundamentals of interpersonal communication. Harper & Row, New York 1971.

Ginott, H: Lyckligare barndom. Natur och Kultur, Stockholm 1968.

Ginott, H: Föräldrar och tonåringar. Aldus/Bonniers, Stockholm 1970.

Glick, ID & Kessler DR: Marital and family therapy. Grune & Stratton, New York 1974.

Goffman, E: Totala institutioner. Rabén & Sjögren, Stockholm 1973.

Goldner, V: Feminism and Family Therapy. Family Process, Vol 24: Nr 1, 1985.

Goldner, V, Penn, P, Scheinberg, M & Walker, G: Kärlek och våld: paradoxala könsföreskrifter i ”explosiva bindningar”. Fokus på familjen 1995/2.

Goodrich, TJ: Feminist family therapy. Norton, New York 1988.

Gordon, T: Aktivt föräldraskap. Askild & Kärnekull, Stockholm 1975.

Gottberg, E & Åkerstedt, Å: Familj i kris. Dagbok från en hemma-hos-terapi. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1976.

Guerin, PJ (red): Family therapy – theory and practice. Gardner Press, New York 1976.

Gurman, AS & Kniskern, DP: Handbook of family therapy. Brunner/Mazel, New York 1981.

Gustafsson, PA: Fem dimensioner i familjeinteraktion en diagnostisk modell. Rapport nr 8 BUP Linköping 1987.

Gustavii, B: Hur har vi det tillsammans? Om våra vanliga sexproblem. Rabén & Sjöström, Stockholm 1976.

H

Habermas, J: Knowledge and human interests. Beacon Press, Boston 1971.

Haley, J & Hoffman, L: Techniques of family therapy. Basic Books, New York 1967.

Haley, J (red): Changing families. Grune & Stratton, New York 1971.

Haley, J: Psykoterapi – strategi och teknik. Natur och Kultur, Stockholm 1975.

Haley, J: Strategisk psykoterapi. Natur och Kultur, Stockholm 1976.

Haley, J: Familjeterapi – hur man löser problem. Natur och Kultur, Stockholm 1979.

Haley, J: Flytta hemifrån. Familjeterapi med störda ungdomar. Natur och Kultur, Stockholm 1982.

Haley, J: Ordeal therapy. Jossey-Bass, San Fransisco 1984.

Haley, J: Learning and teaching Therapy. Guilford, New York 1996.

Hansson, K: Familjebehandling på goda grunder. Gothia, Stockholm 2001.

Hansson, K: Familjediagnostik. Doktorsavhandling, Lunds universitet 1989.

Hansson, K & Cederblad, M: Salutogen familjeterapi. Fokus på familjen 1995/1.

Hansson, K & Sundelin, J: Familjeterapi – tillämpningar ur ett svenskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund 1995.

Harris, TA: Jag är OK – Du är OK. En orientering i transaktionell analys. Aldus/Bonniers Stockholm 1974.

Haugsgjerd, S: Nytt perspektiv på psykiatrin. Prisma, Stockholm 1977.

Hayakawa, SI: Vårt språk och vår värld. Om språkets inflytande över vårt sätt att tänka och handla. Aldus/Bonniers, Stockholm 1973.

Headley, L: Adults and their parents in family therapy. A new direction in treatment. Plenum Press, New York 1977.

Hedlund, E & Sörlin, G: Samtal om sexuella problem erfarenheter och rön från rådgivningsarbete. Wahlström &Widstrand, Stockholm 1975.

Henry, J: Pathways to madness. Vintage Books, New York 1973.

Hertz, S.: Barn- och ungdomspsykiatri – nya perspektiv och oanade möjligheter. Studentlitteratur, Lund 2011

Hessle, S: Familjer i sönderfall. Norstedts, Stockholm 1988.

Hoffman, L: Foundations of family therapy. A conceptual framework for systems change. Basic Books, New York 1981.

Holm, U: Att förstå andra människors känslor. Natur och Kultur, Stockholm 1989.

Hughes, D.: Attachment-focused family therapy. W.W. Norton, New York 2007.

Håkansson, C. (2020). Terapeuten. Lund: Studentlitteratur.

Hårtveit, H: Gjennom speilet og tilbake. Tano, Oslo 1988.

Hårtveit, H & Jensen, P.: Familjen plus en – en resa genom familjeterapins praktik och idéer. Mareld, Stockholm 2005; Studentlitteratur, 2012.

I

Igra, L: Objektrelationer och psykoterapi. Natur och Kultur, Stockholm 1983.

Imber-Black, E: Rituals in families and family therapy. Norton, New York 1988.

Imber-Black, E: Families in Larger Systems. Guilford, London 1988.

Iveson, C: Vems liv? Äldreomsorg ur ett familjeterapeutiskt perspektiv. Humanistiska förlaget, Munka-Ljungby 1991.

Jackson, DD, (red): Human communication. Vol 1: Communication, family and marriage. Vol 2: Therapy, communication and change. Science and Behavior Books, Palo Alto, California 1968.

James, M: Transactional analysis for mums and dads. Addison-Wesley, Reading, Mass 1974.

Janssen, C: Personlig dialektik. Liber, Stockholm 1975.

Jansson, T: Det osynliga barnet. AWE/Gebers, Stockholm 1974.

Jensen, P. & Ulleberg, I.: Mellan orden – Kommunikation i praktiken. Studentlitteratur, Lund 2013

Johnsen, A & Torsteinsson, V.W.: Lärobok i familjeterapi. Studentlitteratur, Lund 2015

Johnson, Sue (2020). Anknytning i praktiken. Emotionellt fokuserad terapi med individer, par och familjer. Lund. Studentlitteratur. ISBN 97891441337

Johnsson, R & Ohlsson, T: Att ta ansvar för sig själv. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1977.

Jonsson, G: Det sociala arvet. Tiden, Stockholm 1969.

Jonsson, G: Att bryta det sociala arvet. Tiden, Stockholm 1973.

Jung, CG: Själen och dess problem. Natur och Kultur, Stockholm 1975.

Juul, J.: Familjesamtal – en modell för utvecklande samarbete. Natur och Kultur, Stockholm 1992.

K

Kaplan, L: Working with multiproblem families. Lexington Books, Lexington 1986.

Keeney, BP: The Aesthetics of Change. Guilford Press, New York 1983.

Keeney, BP & Ross, JM: Mind in Therapy: Constructing Systemic Family Therapies. Basic Books, New York 1985.

Kempler,W: Gestaltterapi med familjer. AWE/Gebers, Stockholm 1975.

Kernberg, O: Inre och yttre verklighet – tillämpad objektrelationsteori. Natur och Kultur Stockholm 1986.

Kihlbom, M: Den eviga familjen. Familjepsykologi ur psykoanalytisk synvinkel. Natur och Kultur, Stockholm 1981.

Kjellberg, E.: Man kan inte så noga veta - barnpsykiatriska utredningar tillsammans med socialtjänsten : praktik och forskning genom reflekterande processer. Mareld, Stockholm 2001

Klefbeck, J & Ogden, T: Barn och nätverk. Liber Utbildning, Stockholm 1995.

Knapp, ML: Nonverbal communication in human interaction. Holt, Rinehart & Winston New York 1972.

Korman, H & Söderquist, MK: Snacka om mirakel! En bok om samarbete med missbrukare och deras nätverk. Mareld, Stockholm 1994.

Kyong Sook Öfsti, A. (2010). Parrelationer – kärlek, intimitet och samlevnad i en brytningstid. Lund: Studentlitteratur

L

Laing, RD & Esterson, A: Mentalsjukdom och miljö. Aldus, Stockholm 1971.

Laing, RD: Själv och andra. Aldus/Bonniers, Stockholm 1975.

Lang, P & Cronen, V: The professional domains of action and the question of neutrality. New York 1990.

Langer, J: Theories of development. Holt, Reinhart & Winston, New York 1969.

Leboyer, F: Födas utan våld. Aldus/Bonniers, Stockholm 1974.

Leboyer, F: Loving hands. The traditional Indian art of baby massage. Colins, London 1977.

Lederer,WI & Jackson DD: The mirages of marriage. Norton, New York 1968.

Lennéer-Axelson, B: Kärlek. Wahlström &Widstrand, Stockholm 1979.

Lennéer-Axelson, B & Thylefors, I: Om konflikter. Natur och Kultur, Stockholm 1996.

Lewis, H & Streitfeld, H: Growth games. Abacus, London 1973.

Liss, J: Family talk. Ballantine Books, New York 1972.

Lohman, H: Psykisk hälsa och mänsklig miljö. Allmänna förlaget – Socialstyrelsen, Stockholm 1973.

Lowen,A: Förräderiet mot kroppen. Wahlström &Widstrand, Stockholm 1977.

Lundby, G: Historier og terapi. Om narrativer, konstruksjonisme og nyskriving av historier. Tano Aschehoug, Oslo 1998.

Lundsbye, M m fl: Familjeterapins grunder. Natur och Kultur, Stockholm 2010.

Luthman, SH & Kirschenbaum, M: Familjeterapi och familjedynamik. Natur och Kultur, Stockholm 1977.

M

MacGregor, R, Ritchic, AM; Serrano, AC & Schuster, FP: Multiple impact therapy with families. McGraw-Hill, New York 1964.

Madanes, C: Strategic family therapy. Jossey-Bass, San Fransisco 1981.

Malan, D: Psykoterapi och psykodynamisk vetenskap. Natur och Kultur, Stockholm 1981.

Manocchio, T & Petitt, B: Families under stress. Routledge & Kegan Paul, London 1975

Manocchio, T & Petitt, B: Kejsarens nya kläder. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1978.

Mason, B.: Systemisk överlämning. Mareld, Stockholm 1992.

Matthis, I: Orden som fängslar oss. Norstedts, Stockholm 1980.

Maturana, H & Varela, F: Autopoiesis and cognition – the realization of the living. Reidel Press, Boston 1980.

McGoldrick, M, Anderson, CM & Walsh, F: Women in Families: A Framework for Family Therapy. W.W Norton & Co, New York 1989.

McGoldrick, M. & Gerson, R.: Genograms in family assessment.

McGoldrick, M.: You can go home again. Reconnecting with your family. W.W Norton, New York 1995.

McGoldrick, Monica (2011). The Genogram Journey ­ Reconnecting with Your Family. Norton & Co, (384 s) ISBN: 9780393706277.

Miller, S. m fl: Escape from Babel – Toward a unifying language of therapy practice. WW Norton, New York 1997.

Miller, S., Duncan, B, Sparks, J.: The heroic client – A revolutionary way to improve effectiveness through client-directed outcome-informed therapy. Wiley, New York 2004.

Miller, S., Hubble, M., Chow, D. (2020). Better Results - Using Deliberate Practice to Improve Therapeutic Effectiveness. American Psychological Association.

Miller, S. Hubble, M, Duncan, B., Wampold, B.: The heart and soul of change – Delivering what works in therapy. APA, Washington 2010.

Miller, S., Bertolini, B.: FIT – Feedback-informerad terapi. Studentlitteratur, Lund 2014.

Minuchin, S: Familjer i terapi. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1976.

Minuchin, S, Rosman, BL & Baker, L: Psychosomatic families. Anorexia nervosa in context. Harvard University Press, Cambridge Mass 1978.

Minuchin, S & Fishman, HC: Family therapy techniques. Harvard University Press, Cambridge Mass 1981.

Minuchin, S & Nichols, MP: Hela familjen. Natur och Kultur, Stockholm 1992.

Minuchin, S & Fishman, HC: Livets dans – familjeterapeutiska tekniker. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1990.

Minuchin, S, Lee, W-Y & Simon, GM: Om konsten att bedriva familjeterapi – resor mot växande och förändring. Wahlström &Widstrand, Stockholm 1999.

Minuchin, Salvador, Nichols, P Michael & Lee, Wai Yung (2006). Assessing Families and Couples. Boston: Pearson, (224 s). ISBN 9780205470129.

Minuchin, S., Minuchin, P., Colapinto, J.: Working with families of the poor. Guilford, New York 2007.

Minuchin, Salvador, Reiter, Michael, Borda, Charmine & Walker, Sarah A. (2013). The Craft of Family Therapy. Challenging Certainties. New York. Routledge, (248 s). ISBN 9780415708128

Mitchell, J: Psychoanalysis and Feminism. Allen Lane, London 1974.

Morgan, A.: Vad är narrativ terapi? Mareld, Stockholm 2004.

Morris, D: Människan. En fälthandbok. Norstedts, Stockholm 1977.

Mårtenson Blom, K. & Wrangsjö, B.: Intersubjektivitet – det mellanmänskliga i vård och vardag. Studentlitteratur, Lund 2013.

N

Napier, AY & Whitaker, CA: Familjen i smältdegeln. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1979.

Neill, JR & Kniskern, DP: From Psyche to System – The Evolving Therapy of Carl Whitaker. Guilford, New York 1982.

Nichols, M: Family therapy – concepts and methods. Gardner Press, New York 1984.

Nichols P Michael (2013). The Essentials of Family Therapy. Boston. Pearson

Nichols, WC & Everett, CA: Systematic family therapy – an integrative approach. Guilford Press, New York 1986.

O

O´Hanlon, B: Gör en sak annorlunda. Natur och Kultur, Stockholm 2005.

O’Hanlon, B.: Källrötter - grundläggande principer i Milton Ericksons hypnosterapi. Mareld, Stockholm 1999.

O´Hanlon, B & Bertolino: Evolving possibilities. Bruner/Mazel, New York 1999.

Olson, H & Petitt, B: Familjeterapilexikon. Korpen, Göteborg 1999.

Olsson, H & Petitt, B: Om svar anhålles. Mareld, Stockholm 1992. Studentlitteratur 2012.

Olsson, H & Petitt, B: Mötespunkter. Mareld, Stockholm 1995.

O´Neill, N & O´Neill, G: Öppna ditt äktenskap. AWE/Gebers, Stockholm 1973.

P

Papp, P: Family therapy. Full length case studies. Gardner Press, New York 1977.

Papp, P: The process of change. Guilford Press, New York 1983.

Pegg, M & Schröder, M: Vad? Hur? När? Idébok för dig som arbetar med människor. Askild & Kärnekull, Stockholm 1979.

Perls, FS: Det gestaltterapeutiska arbetssättet. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1975.

Persson, B (red): Att skilja barn från föräldrar. Natur och Kultur, Stockholm 1984.

Petitt, B & Manocchio, T: Direkthandledning. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1981.

Piaget, J: Strukturalismen. Prisma, Stockholm 1972.

Piltz, KG & Gustavsdottir, K: Den osynliga familjen. Ask & Embla, Göteborg 1992.

Pincus, L: Familjen och döden. Sorg och sorgarbete. Norstedts, Stockholm 1976.

Pittman, F: Turning points. Norton, New York 1987.

R

Richter, H-E: Den sjuka familjen. Norstedts, Stockholm 1971.

Richter, H-E: Solidaritet. Norstedts, Stockholm 1975.

Ringborg, M.: Förändrande familjesamtal – handbok för familjelotsar. Mareld, Stockholm 2009. Studentlitteratur 2012.

Rober, P. (2017). In Therapy Together - Family Therapy as a Dialogue. Macmillan Education.

Rogers, C: Becoming partners. Delta, LaJolla, California 1972.

Rubin, L: Nära främlingar. Natur och Kultur, Stockholm 1986.

Rubin, TI: Boken om ilska. Om den konstruktiva vreden och dess positiva effekter. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1975.

Rudestam, KE & Frankel, M: Treating the multiproblem family. Brooks/Cole Publishing Company, Monterrey 1983.

Runfors, M & Wrangsjö, B: Familjemönster. Att förstå och beskriva familjer ur ett systemperspektiv. Natur och Kultur, Stockholm 1984.

Ruszczynski, S (red): Psykoterapi med par. Natur och Kultur, Stockholm 1996.

S

Sagan, C: Lustgårdens drakar. Askild & Kärnekull, Stockholm 1979.

Sandell, G: Psykosocialt förändringsarbete. Doktorsavhandling Göteborgs Universitet, Liber, Stockholm 1985.

Satir, V: Familjeterapi. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1973.

Satir, V: Familjeliv. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1975.

Satir, V: Du-jag-vi. Natur och Kultur, Stockholm 1979.

deShazer, S: Patterns of Brief Family Therapy: An Ecosystemic Approach. Guilford, New York 1982.

deShazer, S: Keys to Solutions in Brief Therapy. W.W Norton & Co, New York 1985.

deShazer, S: Spel med skillnad. Grundläggande idéer bakom den lösningsfokuserade korttidsterapin. Mareld, Stockholm 1994.

Schilling, B: Systemisk Supervision – En historie om den systemiske supervision gennem 45 år. Dansk psykologisk forlag 1996.

Schilling, B: Systemisk Supervisionsmetodik – Ett sprogspil for professionelle, der anvender supervision. Dansk psykologisk forlag 1997.

Schjödt, B & Egeland, TA: Från systemteori till familjeterapi. Studentlitteratur, Lund 1994.

Schutz, W: Glädje. Bonniers, Stockholm 1969.

Seikkula, J: Öppna samtal. Mareld, Stockholm 1996.

Seikkula, J. & Arnkil, T.E.: Sociala nätverk i dialog. Mareld, Stockholm 2005.

Selvini Palazzoli, M, Boscolo, L, Cecchin, G & Prata, G: Hypothesizing–Circularity–Neutrality. Three guidelines for the conductor of the session. Family Process 1980/19.

Selvini Palazzoli, M, Boscolo, L, Cecchin, G & Prata, G: Paradox och motparadox. En ny modell för behandling av familjer i schizofrent samspel. Natur och Kultur, Stockholm 1982.

Shannon, CE & Weaver, W: Theory of communication. University of Illinois Press, Urbana, Ill 1949.

Sheehy, G: Övergångar. Vuxenlivets förutsägbara kriser. Alba, Stockholm 1977.

Sjögärd, I & Rydholm, I.: Kärleksfulla berättelser i systemisk parterapi. Mareld, Stockholm 2005.

Sjödén, S & Söderberg, U: Självkänsla och samspel. Tolv vägar till mjuk tillväxt. Askild & Kärnekull, Stockholm 1979.

Skinner, I: Behandlingsarbete och narcissism. Socionomen 1995/1 sid 25–28.

Skynner, R & Cleese, J: Familjen – hur man klarar sig helskinnad ur dess famntag. Forum, Stockholm 1986.

Sluzki, CE & Ransom, DC: Double Bind: The Foundation of the Communicational Approach to Family Therapy. Grune & Stratton, New York 1976.

Soltvedt, M: BOF – barnorienterad familjeterapi. Mareld, Stockholm 2005.

Speck, RV & Attneave, CL: Det sociala nätverket. Hur familjens sociala miljö och kontakter kan samverka i terapin. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1975.

Stern, M: Child-Friendly Therapy. Norton, New York 2002.

Stevenson, L: Sju teorier om människans natur. Forum, Stockholm 1977.

Stierlin, H: Mänskliga relationer. Natur och Kultur, Stockholm 1977.

Stierlin, H & Wirsching, M: När familjen är sjuk. Natur och Kultur, Stockholm 1987.

Stierlin, H: Psykoanalys och familjeterapi. Natur och Kultur, Stockholm 1979.

Stiwne, D: Vilken psykoterapi är bra för vem? Vad säger forskning och uppföljning? Insikten 1996/1 sid 22-26.

Stratton, P.: The evidence base of family therapy and systemic practice. Association for family therapy, London 2016.

Sullivan, HS: The interpersonal theory of psychiatry. Norton, New York 1953.

Sundelin, J: Intensive Family Therapy. A context for hopes put into practice. Department of Youth Psychiatry, Lund University 1999.

Svedhem, L (red): Nätverksterapi – teori och praktik. Carlssons bokförlag, Stockholm 1985.

Svensson, E & Vadenmark, E: Att skiljas och tvista om barnen. Pan/Norstedts, Stockholm 1978.

Szasz, TS: Psykisk sjukdom – en myt: en grundteori om det personliga beteendet. Aldus/Bonnier, Stockholm 1970.

Söderquist, M. & Suskin-Holmqvist, A.(red.) Delaktighet - barnavårdsutredningen som gemensamt projekt. Stockholm, Mareld 2006.

Söderquist, M: Framgångsberättelser. Mareld, Stockholm 2003.

Söderquist, M. (red.) Möjligheter. Handledning och konsultation i systemteoretiskt perspektiv. Stockholm, Mareld 2002.

Söderquist, M. Jag känner mig normal nu! Om samarbete med sexuellt utsatta barn och deras föräldrar. Stockholm, Mareld 1995.

T

Thorslund, C: Familjedimensioner. Fokus på familjen, 1984/12.

Thorslund, C: Klinisk familjediagnos. Fokus på familjen, 1988/1.

Tomm, K: Systemisk intervjuteknik. En utveckling av det terapeutiska samtalet. Mareld, Stockholm 1989. Studentlitteratur 2012

U

Umbarger, CC: Structural family therapy. Grune & Stratton, New York 1983.

W, V

Wallerstein, J & Kelly, J: Surviving the brake up. Basic Books, New York 1980.

Wampold, B. & Imel, ZE: The great psychotherapy debate – The evidence for what makes psychotherapy work. Routledge, London 2015.

Wampold, B.: Psykoterapins grunder – En introduktion till teori och praktik. Studentlitteratur 2012.

Van Lawick, J.: Våld I nära relationer. Studentlitteratur, Lund 2013.

Walrond. Skinner, S: Familjeterapi – teori och praktik. Rabén & Sjögren, Stockholm 1978.

Watzlawick, P, Beavin, JH & Jackson, DD: Pragmatics of human communication. Norton, New York 1967.

Watzlawick, P, Weakland, J & Fisch, R: Förändring. Natur och Kultur, Stockholm 1978.

Watzlawick, P: Förändringens språk. Natur och Kultur, Stockholm 1983.

Watzlawick, P.: Läget är hopplöst men inte allvarligt – handledning i konsten att bli olycklig. Natur och Kultur, Stockholm 1983.

Way, B: Utveckling genom drama. Wahlström & Widstrand, Stockholm 1971.

Vetere, A. & Dowling, E.: Narrative therapies with children and their families. Routledge, London 2006.

White, M & Epston, D: Narrative means to therapeutic ends. W.W Norton, New York 1990.

White, M & Epston, D: Narrativ terapi. Mareld, Stockholm 2000.

White, M: Nya vägar inom den systemiska terapin. Mareld, Stockholm 1991.

White, M.: Kartor över narrativ praktik. Studentlitteratur, Lund 2012.

Wilson, J: Barnets röst i utredning och behandling. Mareld, Stockholm 2001, Studentlitteratur 2012.

Wilson, J.: Creativity in times of constraint – A practionioner’s companion in mental health and social care. Karnac, London 2017.

Wilson, J. (2020). Kreativitet i tider av begränsning. Lund: Studentlitteratur.

Wirtberg, I & Petitt, B: De magiska orden. NLP – en psykoterapimetod. Natur och Kultur, Stockholm 1983.

DeVito, JA: The interpersonal communication book. Harper & Row, New York 1976.

Wittgenstein, L: Filosofiska undersökningar. Thales, Stockholm 1992.

Wrangsjö, B.: Familjens livscykel : om stabilitet och förändring i ett flergenerationsperspektiv. Mareld, Stockholm 2009.

Wrangsjö, B.: Resa i känslornas landskap. Studentlitteratur, Lund 2011.

Wrangsjö, B. & Wirtberg, I. (2019). Familjen och livscykeln. Lund: Studentlitteratur

Wynne, L, McDaniel, S &Weber, T (red): Systems consultation. A new perspective for family therapy. Guildford Press, New York 1986.

Wächter, A. (Red.). (2006). Samforskning – att lära av klienten. Falun: Mareld.

Wächter, A. m fl: Samforskning – att lära av klienten. Mareld, Stockholm. PDF på www.mareld.se.

Währborg, P: Familjeterapi ger afasidrabbade hjälp att träna de friska kanalerna. Psykolognytt 1978:17.

Währborg, P: After stroke. Behavioral changes and therapeutic intervention in aphasics and their relatives following stroke. Doktorsavhandling Göteborgs universitet 1988.

Z

Zeig, JK: Ericsonian approaches to hypnosis and psychotherapy. Brunner/Mazel, New York 1982.

Zuk, G & Boszormenyi-Nagy, I: Family therapy and disturbed families. Science and Behavior Books, Palo Alto, California 1967.

Ö

Öberg, G & Öberg, B: Nu går jag! Wahlström & Widstrand, Stockholm 1978.

Öberg, G & Öberg, B: Skiljas - men inte från barnen. Natur och Kultur, Stockholm 1987.

Öfsti A.K.S.: Parrelationer – Kärlek intimitet och samlevnad i en brytningstid. Studentlitteratur, Lund 2012.

Ölgaard, B: Om Gregory Batesons helhetsteori. Korpen, Göteborg 1983.

Övreeide, H.: Samtal med barn. Studentlitteratur, Lund 2010.

 

 


Vad är familjeterapi?   | Artiklar om familjeterapi   | Böcker om familjeterapi   | Avhandlingar om familjeterapi   | Forskning om familjeterapi   | Svensk familjeterapihistoria

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare