Till huvudsidan...

Stadgar för Svenska föreningen för familjeterapi (sfft)

§ 1. Namn

Föreningens namn är Svenska föreningen för familjeterapi, sfft.

§ 2. Syfte

Föreningens ändamål och syfte är att verka för familjeterapins utveckling i Sverige genom:

 • att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden
 • att främja spridning av vetenskapliga arbeten genom publikationer och konferenser
 • att representera familjeterapins intressen i offentliga sammanhang och aktivt driva frågor som rör familjeterapin
 • att verka för spridning och information om familjeterapi som behandlingsmetod
 • att främja kontakterna mellan familjeterapeutiskt verksamma inom och utom Sverige
 • att verka för att svenska och nordiska kongresser kommer till stånd
 • att stödja lokala familjeterapiföreningar
 • att verka för att lokala familjeterapiföreningar bildas i områden där sådana saknas.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap erhålles genom att erlägga av årsmötet fastställd avgift. Medlem i föreningen kan den bli, som ansluter sig till föreningens ändamål och syfte. Medlemskap i riksföreningen förutsätter medlemskap i en lokal familjeterapiförening. Under förutsättning att den lokala familjeterapiföreningen så beslutar, blir varje medlem i denna automatiskt ansluten till riksföreningen.

§ 4. Representantskap

Föreningens högsta beslutande organ är representantskapet vid årsmötet. Varje lokal familjeterapiförening har att utse en representant till representantskapet per påbörjat 50-tal medlemmar vid senaste årsbokslut i respektive lokalförening. Varje medlem äger rätt att deltaga och uttrycka sig vid årsmötet. Rätt att rösta äger enbart representantskapet. Där ej annat stadgas gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst.

§ 5. Verksamhetsår

Verksamhetsår för föreningen löper från 1/7 till 30/6. Styrelsen äger rätt att förkorta verksamhetsåret för att möjliggöra årsmöte i samband med nordiska kongresser.

§ 6. Årsmöte

Årsmötet hålles under kalenderårets tredje kvartal. Dock kan årsmötet förläggas till annan tid de år nordiska kongresser avhålles. Årsmötet utlyses minst 4 veckor i förväg på sfft:s hemsida samt, om möjligt, i föreningens tidskrift. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • val av mötesordförande
 • val av sekreterare samt två justeringsmän
 • årsmötets stadgeenliga utlysande
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • styrelsens ekonomiska redovisning av verksamhetsåret
 • revisionsberättelse
 • ansvarsfrihet åt avgående styrelsen
 • val av halva antalet styrelsemedlemmar för en mandatperiod på två år
 • val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • val av kassör för det kommande verksamhetsåret
 • val av vetenskaplig sekreterare – mandatperiod 2 år varför valet sker vartannat år
 • val av två revisorer samt revisorssuppleanter
 • val av valberedning om tre personer
 • fastställande av budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsår i
 • inkomna motioner
 • övriga frågor

§ 7. Valberedning

Valberedning nominerar till årsmötet kandidater till enskilda poster i styrelsen samt två revisors och revisorssuppleanter. Vidare föreslår valberedningen mötesfunktionärer till årsmötet.

§ 8. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av en representant från varje lokalförening med minst 25 medlemmar. Varje sådan lokalförening utser en kandidat som rapporteras till valberedningen. Representanten skall sitta i lokalföreningens styrelse.
Styrelsen har att utse vice ordförande, sekreterare samt utbildningssekreterare
Styrelsen handhar de löpande angelägenheterna mellan två årsmöten.
Styrelsen har i uppdrag att utge föreningens tidskrift.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 9. Mandattid

Mandattiden för styrelsens medlemmar är två år. Ordningen är att hälften av styrelsens medlemmar väljs på två år vid varje årsmöte.

§ 10. Motioner

Motion till årsmötet skall ha inkommit till sfft:s styrelse senast 30 april året för årsmötet. Motion med sfft:s styrelses yttrande skall vara lokalföreningarnas styrelser tillhanda senast 30 juni året för årsmötet.

§11. Firma

Firmatecknare utses av styrelsen.

§12. Stadgeändring/föreningens upplösande

Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösande skall fattas av två på varandra följande årsmöte med minst två tredjedelars majoritet.

Antagna av kongressen 2007-09-27


Styrelsen   |  Resursgrupp   |  Stadgar   |  Etiska riktlinjer Syfte

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare