Till huvudsidan...

Årets familjeterapeut

Årets familjeterapeut är ett pris för en person eller grupp som utmärkt sig inom det familjeterapeutiska området och på ett eller annat sätt lyft fram familjeterapins, och det systemiska arbetets, betydelse och kraft och därmed bidragit till familjeterapins fortsatta utveckling i Sverige. Det kan vara såväl unga entusiastiska kollegor som etablerade och erfarna sådana.

Det kan vara genom sitt kliniska arbete, sitt engagemang, ett projekt, en utvärdering, forskning, en intressant bok – kort sagt allt som kan vara av intresse och betydelse inom familjeterapifältet.

Utmärkelsen är förenad med ett diplom och uppmärksammas vid sfft:s årliga kongress eller symposium.

sfft:s medlemmar nominerar och sfft:s styrelse utser vinnaren bland de kandidater som nominerats.

Vid nominering ber vi dig berätta om den/de du nominerar och varför du nominerar den/dem. En väl genomarbetad nominering ger sfft:s styrelse ett bättre underlag när vinnaren ska utses. T ex: Vem är den/de du nominerar? I vilket sammanhang är den verksam? Vad har den/de gjort som du vill lyfta fram? På vilket sätt har det bidragit i enlighet med kriterierna ovan?

Sista dag att nominera är 15 augusti och formulär för nominering hittar du här

 


Årets familjeterapeuter 2022

Gunnar Forsberg och Johan Wallmark

Gunnar Forsberg och Johan Wallmark har utnämnts till årets familjeterapeuter 2022.

"Gunnar Forsberg har under mycket lång tid verkat som familjeterapeut, handledare och utbildare inom systemisk psykoterapi, familjebehandling och nätverksterapi. Gunnar är en uppskattad föreläsare, utbildare, handledare och psykoterapeut, omtyckt för sin generösa och ödmjuka hållning i sitt förmedlande av sin praktik. Han har skrivit böcker om handledning, nätverksarbete och har tillsammans med Johan Wallmark gett ut en nyutgåva (2021) av Nätverksboken, om mötets möjligheter. Gunnar var länge ledamot i styrelsen för FFST och var medredaktör tillsammans med Johan Wallmark till den lokal föreningstidningen i Stockholm. Gunnar är aktiv i det nätverk som finns i Sverige för nätverksterapi och även internationellt. Han har också en musikalisk ådra då han spelat trumpet på FFST:s julfester och fick in alla deltagare i tid på på den stora Nationella Familjeterapikongressen i Stockholm 2018.

Johan Wallmark har under lång tid verkat för det systemiska synsättet genom sitt arbete inom socialtjänsten. Johan är familjeterapeut, handledare och utbildare ino systemisk psykoterapi, familjebehandling och nätverksarbete. Han har tillsammans med Gunnar Forsberg arbetat på Krismottagningen i Botkyrka, som är ett utsatt område utanför Stockholm, som familjeterapeut och nätverksledare. Johan har ett stort teoretiskt kunnande där han kan berätta familjeterapins historia och förklara teorier på ett mycket levande sätt. Nyligen gjorde han och Gunnar ett stort arbete med en nyutgåva av Nätverksboken där de lade ner ett omfattande arbete och också gjorde nya intervjuer med personer som arbetar med nätverk. Johan ingår också i det stora nätverket av nätverksterapeuter och har medverkat med sitt kunnande på många evenemang. Johan var under många år ledamot i styrelsen i FFST. Johan uppskattas för sin vänlighet och nyfikenhet som också avspeglas i hans praktik."

 


Årets familjeterapeuter 2021

Carina Håkansson

Carina Håkansson är socionom, leg. psykoterapeut och fil.doktor. Hon har grundat och i mer än 25 år varit ledare inom Familjevårdsstiftelsen. Där har hon i en kontext tillsammans med personal, familjehem, föräldrar samt barn och ungdomar utvecklat "Det utvidgade terapirummet".

I sin gedigna avhandling från 2014, som just benämnd "Det utvidgade terapirummet, att komma från en autentisk plats..." delar Carina sina terapeutiska erfarenheter med läsaren. Betydelsen av relationer och sammanhang samt att göra vanlig livskunskap begriplig har inramat arbetet, inte psykiatriska diagnoser eller medicinska modeller. Det viktigare är sättet att relatera till arbetet och livet självt.

Carina har genom åren ständigt fokuserat på frågan om terapeutiska mötens väsen och hur terapeuten kan inkluderas både som människa och professionell. Hon har med uthållighet visat på betydelsen av terapeutens sätt att relatera genom att vara autentisk och närvarande, möjliggöra, ta personligt ansvar och också vara en del av ett vanligt sammanhang.

Förutom avhandlingen har Carina publicerat:

Att rymma både och – om vanligt mod och professionella samtal, Marled 2007.

Terapeuten – om levd erfarenhet och profession, Studentlitteratur 2020.

Hon har dessutom medverkat i antologier och skrivit ett flertal artiklar. Carina undervisar på universiteten i Lund och Göteborg samt har tidigare haft ett flerårigt samarbete med Ersta Sköndal Högskola.

Gun Drott-Englén

  Gun Drott-Englén

Att barn som bråkar ska bemötas utan gräl,
det är för Gun Drott-Englén en hjärtfråga
Inom familjeterapin som eldsjäl hon verkat i decennier med oförminskad låga
Gun har startat utbildningar och handlett – ja, så väl
att hon fått generationer av familjeterapeuter att växa och att våga!

Gun insåg tidigt det som kom att bli en skräll
och dundrande succé:
Att familjeterapi bör vara funktionell –
TACK Gun, för att du varit med och givit Sverige FFT!

Från Växjö till Sverige och till Kina
Ja, över hela världen sträcker sig Guns arbetsfält
Och aldrig verkar orken sina
Vi är så glada inom sfft och båda styrelserna dina
att du Gun, förutom att bilda nätverk och föreläsa internationellt,
vill vara med oss och jobba i förening ideellt!

 


Årets familjeterapeut 2020

Monica Hedenbro

Monica har bedrivit handledning, familjeterapi, utbildning och forskning med specialinriktningen familjer och de små barnen med fokus kring deras samspel. I forskningsprojektet som handlade om "När två blir tre” utvecklade hon synen på barnets behov av den andre föräldern och även hur dess kontext med övriga nätverk har betydelse för barns utveckling. Monica har också utvecklat en metod för att jobba med samspelet mellan barn och föräldrar inom socialtjänstens utredningsenheter och också påvisat vilken betydelse samspelet med barn i familjehem har.

Monica har skrivit flera böcker inom området barn och familj och producerat flera utbildningsfilmer.

Hon har fått ett flertal artiklar publicerade i olika internationella tidskrifter, varit inbjuden som föreläsare till kongresser både i Sverige och i flera andra länder. Monica Hedenbro är den familjeterapeut i vårt land som har uppmärksammat oss på vikten av att tänka systemisk redan innan barnet är fött, och genom sitt forskningsprojekt där hon följt barn under lång tid förmedlat betydelsen av att ha ett systemteoretiskt synsätt.

 


Årets familjeterapeut 2019

Diplom för Årets familjeterapeut 2019 delades ut vid det vetenskapliga symposiet i Göteborg i oktober.

Det delades av Bromma familjebehandlarteam och Ulf Axberg.


Elisabeth Håkansson, Luke Sheahan, Christer Sabel, Kajsa Sjölin, Erik Högling, Robert Andersson, Lisa Koser.
Saknas: Anna-Pia Nilemo och Maria Sälde Edholm.

Bromma familjebehandlarteam

Bromma familjebehandlarteam har under flera år bedrivit utvecklingsarbete inom samforskning och feedbackorienterad dialogisk familjeterapi. Teamet har översatt och anpassat till svenska förhållanden en modell för tydliga uppdrag och feedback integrerad i vardagsarbetet med familjer. De har publicerat en första delrapport från sitt arbete med samforskning, hållit seminarium kring detta på familjeterapikongressen 2018 och även föreläst internationellt.

Läs hela motiveringen i det utdelade diplomet

 


Ulf Axberg

Med omdöme, medkänsla och aldrig sinande energi
Har Ulf Axberg utövat, utvecklat, utbildat i och forskat på familjeterapi
Att göra forskningen begriplig och göra vetenskap av våld och smärta
För att hjälpa de utsatta, det visar på Ulfs stora hjärta
Ulf Axberg är en människa som verkligen förenar
Tanke, känsla, handling och psykoterapins olika grenar
Både föräldrastöd och barnrättsperspektiv
Som forskare och författare är Ulf Axberg otroligt produktiv
Han är en av de viktiga som bidrar till
Att familjeterapeuter kan få jobba som vi gärna vill
Och göra skillnad när det bränns –
Det kan vi, när vårt arbete har stöd av evidens
Att Ulf Axbergs ödmjuka klokskap nu har lett till en professur,
Det visar än en gång på hans bravur
Och för familjeterapin i Norden är det tur!

Läs hela motiveringen i det utdelade diplomet

 


Årets familjeterapeut 2018

Lena Svedin

Lena Svedin är en familjeterapeut som under detta år, liksom genom decennier tillbaka, har handlett, föreläst och utbildat inom psykoterapeut- och läkarutbildningar. Lena har utmanat, inspirerat och stöttat. Hon har varit och är en förebild för familjeterapeuter i hela landet. Lena är även initiativtagare, inspiratör och motor inom Medical Family Therapy där hon har stärkt och motiverat till ett familjeterapeutiskt arbete inom somatisk vård där sjukdom, funktionshinder och trauma påverkar familjen. Lena Svedin för outtröttligt diskussioner i föreläsningar och handledning kring systemiska perspektiv och bidrar därmed starkt till familjeterapins utveckling.

Foto: Johnny Gustavsson/Corren


 

Årets familjeterapeut 2017

Johan Sundelin

Motivering: "För Johan Sundelins oförtröttliga arbete under många år för att familjeterapi skall kunna tillämpas i alla sammanhang där arbete med individer och deras familjer pågår.

Johan Sundelin är en eldsjäl som har värnat om familjeterapins utveckling genom åren, han har varit med och utvecklat familjeterapin under många år genom sitt kliniska arbete med familjer. Han har utvecklat IFT och forskat för att få evidens på det arbete som utförs. Han har idogt lyft det familjeterapeutiska arbetssättet inom dagens BUP trots att andra mer medicinska och individuella behandlingsperspektiv upptagit allt större utrymme.

Johan Sundelin både är och har varit en stor inspiratör för många av oss vad avser vårt familjeterapeutiska arbete här och nu men också att utveckla vårt arbete med familjer. Han har i allt sitt arbete som kliniker, handledare, föreläsare, artikelskrivare belyst och inspirerat till att hålla det familjeterapeutiska arbetet levande, han har inspirerat till ett nätverkssamarbete mellan olika enheter för att kunna tillgodose familjens behov och han inspirerar till fortsatt utveckling av familjeterapin."
 


 

Årets familjeterapeut 2016

I samband med det vetenskapliga symposiet i Karlstad den 13-14/10 utsågs Björn Holmberg till årets familjeterapeut. Björn hade inte möjlighet att närvara då han var på en resa utomlands.
Tillkännagivandet mottogs med varma applåder.

Motiveringen lyder: "I en värld som alltmer präglas av ett främlingsskapande och individualistiskt synsätt på människan, representerar  Björn Holmberg det absolut motsatta.

Genom sitt engagemang för familjeterapins utveckling, det långsiktiga arbetet som föreläsare, handledare och psykoterapeut, förmedlar Björn betydelsen av ett systemiskt och samforskande förhållningssätt.

Genom att i olika delar av Sverige introducera samforskning, en kvalitativ utvärderingsmetod i familjearbete, så bidrar Björn till vår fortsatta kunskapsutveckling.

Samforska innebär att tillsammans våga se och möta varandra för att på det sättet utvecklas.

Att, såsom William Blake, se en värld i ett sandkorn och en evighet i en timme."


Bilden med Björn från Harlene Andersons besök i Stockholm 21/10. Foto: Lisa Koser.


Årets familjeterapeut 2015

Vid familjeterapikongressen i Växjö presenterades Årets familjeterapeut 2015 – utmärkelsen delas av:

Ingegerd Wirtberg, Marianne Cederblad och Bill Petitt

Motivering:

Marianne, Bill och Ingegerd har tillsammans gjort en avgörande insats för svensk familjeterapi, genom att sammanställa en forskningsöversikt vad gäller effekterna av systemisk-, par- och familjeterapi och göra den tillgänglig för fältet och beslutande organ.

Par- och familjeterapi fungerar! En översikt över internationell systemisk-, par- och familjeterapiforskning. Läs den här!


Årets familjeterapeut 2014

Nätverkskompaniet
Karin Hedberg Eriksson, Barbro Tenerz, Maria Ström,
Maria Moody Källberg

Engagerande nätverksmöten : metod och praktisk tillämpningI boken Engagerade nätverksmöten – metod och praktisk tillämpning har gruppen förnyat och delat med sig av 25 års erfarenhet av nätverksarbete. Särskilt viktig är kopplingen av nätverksarbete till systenteorins rötter och anpassningen till socialt och pedagogiskt arbete.
 


Årets familjeterapeut 2013

Magnus Ringborg

"Genom de senaste årens arbete med att lära ut anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT, har han givit familjeterapin en ny, användbar metod. Lägg därtill många års oförtrutet arbete som praktiker, handledare och tecknare."

sfft:s styrelse
 


Årets familjeterapeut 2011

Ingegerd Wirtberg

Ingegerd har varit med i branschen ända tillbaks till 60-talet och startade sin bana med att arbeta i ett terapeutiskt samhälle i England. Därefter skaffade hon sig en ordentlig(!) utbildning som förskollärare som hon dock aldrig fick utöva, men som speglar hennes intresse för barn, vuxna, familjer, nätverk och samhället som helhet. Hon tillhör den exklusiva grupp av familjeterapeuter som disputerat, vilket hon gjorde 1992 på en avhandling om barnlöshet. Vid sidan om sitt arbete som terapeut, handledare, psykoterapiutbildare och utvecklare av modeller (t.ex. MarteMeo) har hon också hunnit med att publicera såväl böcker som artiklar och tillhör den exklusiva skara svenskar som blivit publicerade i Family Process. Ingegerds förmåga att att hålla sig engagerad, engagera de hon träffar och ständigt befinna sig i utveckling har en stark tendens att smitta av sig på de människor hon träffar, och det är en ära för föreningen att få utnämna henne till 2011 års familjeterapeut.

sfft:s styrelse


Årets familjeterapeut 2010

Bengt Weine

"Vid sidan av sitt arbete som terapeut, utbildare och handledare, startade upp förlaget och bokhandeln Mareld, har hjälpt till att sprida den systemiska familjeterapin genom att översätta internationella författare samt okända författare; främjat familjeterapin i form av skapandet av nätverk, samtals- och programkvällar av olika slag."Årets familjeterapeut 2009

Erik Abrahamsson
Socionom, leg psykoterapeut, handledare vid BUP-verksamheten

"För sitt inspirerande sätt att beskriva och sprida kunskapen om familjeterapi till såväl den professionelle som till allmänheten."Årets familjeterapeut 2008

I samband med sffts vetenskapliga symposium i Göteborg 24 oktober
presenterades vem som fått utmärkelsen Årets familjeterapeut 2008.

Utmärkelsen gick 2008 till Kjell Hansson, socionom, psykolog och professor från Lund.

Kjells insatser för familjeterapins utveckling i Sverige har varit av mycket stor, för att inte säga, avgörande betydelse. Hans avhandling som handlade om familjediagnos var en starkt bidragande orsak till att familjeterapin uppmärksammades och blev att räkna med på den akademiska kartan.

Juryns motivering:

”Han har stått i främsta ledet och lyft fram familjeterapin i flera decennier och envist drivit vikten av att utvärdera metoder och behandlingsresultat. Han har gjort ovärderliga insatser för familjeterapins ställning i Sverige och internationellt.”


Årets familjeterapeut 2007

Årets familjeterapeut 2007 är Kerstin Hopstadius

Inför sfft:s kongress i Tylösand hade medlemmarna på hemsidan haft möjlighet att nominera kandidater till årets familjeterapeut.

Detta är ett nyinstiftat pris för en person som utmärkt sig inom det familjeterapeutiska området och på ett eller annat
sätt lyft fram familjeterapins betydelse och kraft.

Årets familjeterapeut blir hedersmedlem i sfft samt får ett diplom.

sffts styrelse utser vinnaren bland de kandidater som
nominerats och 2007 utsågs Kerstin Hopstadius med motiveringen:

”Hon har under lång tid genom praktisk yrkesutövning samt med otaliga artiklar i föreningens tidskrift, Svensk Familjeterapi, på ett lågmält och förtjänstfullt sätt spridit kunskap om familjeterapi”

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare