Till huvudsidan...

Familjeterapiföreningen Norr – FTFNorr


Inbjudan till Systemcafé

Inbjudan till systemcafé med Anne Koskenniemi den 3 juni i Luleå eller digitalt

Vi börjar som vanligt med lite soppa till och småprat. Sedan får vi höra Anne Koskenniemi berätta om Jaakko Seikkulas senaste bok, som kom ut förra året på finska, Dialogi parantaa-mutta miksi? (Dialogen förbättras – men varför?). Boken är en sammanfattning av 40 års arbete med och forskning på psykiatriskt arbete i nordvästra Finland och beskriver de fördelar som uppvisats gentemot traditionell psykiatrisk vård. Här sammanfattas också de teoretiska slutsatserna som forskningen successivt lett till, i ett resonemang om varför dialogen är läkande.

Datum: 3 juni 2024
Tiden: 17:30 till 20:00
Plats: Hushållningssällskapets hus, Luleå, Köpmansgatan 2, ingång från gatsidan.
Anmälan: anki_andersson@telia.com senast den 27 maj 2024. Ange om ni kommer på plats (och vill ha soppa till självkostnadspris) eller om ni vill delta digitalt (och behöver länken).

Varmt välkomna!


 

iStock: Petr Kahanek

Boka datumen redan nu: Svensk familjeterapikongress i Storforsen, Älvsbyn 28-29 augusti 2025.

Mer info i SFT nr 1 2024, sidorna 12-15Familjeterapiföreningen Norr

Familjeterapiföreningen Norr är en lokalförening i sfft (Svenska föreningen för familjeterapi).

Vår uppgift är att sprida kunskap, ge information, möjligheter till erfarenhetsutbyte och inspiration inom familjeterapi och familjearbete.

Föreningens medlemmar representerar bl a barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, beroendepsykiatri, socialtjänst, barn- och ungdomshabilitering och privata aktörer.

Alla som vill stödja och utveckla systemiska tankar, familjearbete och familjeterapi är välkomna i föreningen.

Medlem blir du genom att e-posta ditt namn, adress och e-postadress till kassör Ann-Catrine Andersson, anki_andersson@telia.com, och betala in årsavgiften 400 kr på plusgiro 408 96 35-9. För heltidsstuderande  och heltidspensionär är avgiften 300 kr.

Som medlem får du bl a nättidningen SFT som utkommer med 4 nummer per år. När FTF Norr anordnar konferens/föreläsning, så är konferensavgiften rabatterad för medlemmar. Till vilket belopp framgår av inbjudan.

Styrelsen 2024 består av:

Ordförande: Vakant

Marianne Paavola, sekreterare, marre.paavola@gmail.com

Ann-Catrine Andersson, kassör, anki_andersson@telia.com

Dugald Burns, ledamot, dugaldburns@hotmail.se

Ragna Asproth, ledamot, ragnaasproth@gmail.com

Erica Edfast, ledamot, erica@samtalsrum.se

Leif Lundin, ledamot, leif.lundin@umea.se

Kristina Nordmark, ledamot, nordmarkkristina@gmail.com

Johan Stenlund, ledamot, jos711@outlook.com

 

Ta gärna kontakt med oss för frågor, reflektioner och förväntningar!

Välkommen som medlem du också!
 


Carina Håkansson ledde oss i ett systemcafé där värdighet, ansvar, delaktighet och närvaro, manar oss till kollektivt arbete, en vänlig kritisk blick, ett lyssnande öra och berörande samtal.

Datum: 25 april 2024 i Umeå


Den 13 mars 2023, arrangerades Systemcafé med Maria Bergalm, arbets- och organisationspsykolog och Helena Lantto, organisationskonsult, som berättade om Tillitsbaserad styrning och ledning - TSL. Vad är det för skillnad mellan TSL och New Public Man

agement - NPM - som senast åren varit dominerande?


Den 13 oktober 2022 hade vi i lokalföreningen Norr ett nytt systemcafé med Jonerik Nilsson och Anna Gustafsson, Bryt våldsarvet – föräldramotgift mot våld


Familjeterapi/systemisk terapi

– att värna ett relationellt synsätt

Anders Andersson, leg läkare och psykiater och Åsa Kvarnbrink, leg psykoterapeut, socionom, leder oss i ”ett systemcafé där ordet mötesplats är central. Där tankar förmedlas utifrån ett systemiskt synsätt och önskan är att skapa utrymme för reflektioner och dialog”. Tisdag 20/9 2022.


Erik Abrahamsson den 20 oktober 2021.

Bas-samtal är ett sätt vi använder oss av vid mötet med separerade föräldrar med hög konfliktnivå. Det handlar om föräldrasamarbete för barnens skull, om att inta en ansvarsfull jag-position som förälder, inte för sin egen skull, utan enbart för barnets skull.
 

.pdf Presentationsbilder från föreläsningen


Häst- och hundunderstödd terapi 8 november 2021 kl. 18:00 En föreläsning som handlar om erfarenheter av att erbjuda en annan sorts terapi i samarbete med hästen och hunden. Det handlar om en kombination av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och känslomässigt engagemang.
Lilian Ottosson, leg psykoterapeut och socionom berättar och visar bilder från sitt arbete tillsammans med ardennern Brolle. Marianne Karlsson, leg psykoterapeut och kurator berättar om att ta hjälp av hunden Juno i det psykoterapeutiska arbetet.


Lilian Ottosson, leg psykoterapeut och socionom berättar och visar bilder från sitt arbete. Vi träffas på Furugatan 1, den 3 mars kl. 18:00 , vi äter en macka till självkostnadspris och har trevligt tillsammans.
En kväll som handlar om erfarenheter av att erbjuda en annan sorts terapi i samarbete med hästen. Det handlar om en kombination av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och känslomässigtengagemang. Hästen erbjuder en unik samvaro utifrån mental närvaro samt en inre motivator och för att lugna och stabilisera. Hästen fungerar också som relationsbyggare, en metafor för det egna beteendet som är fokus i det psykoterapeutiska arbetet.

 


SKAM med Lena Lillieroth 7 september 2019

Lena Lillieroth är leg psykolog och har arbetat många år inom yrket. Under de senaste åren har hon kommit att intressera sig för fenomenet skam och de följder som oadresserad skam kan få i utrednings- och behandlingssammanhang. Lena har varit verksam inom rättspsykiatri, psykiatri och beroendevård. Särskilt har hon intresserat sig för hur utredningsarbete kan göras till terapeutisk process. Därutöver har Lena erfarenhet av psykologiska behandlingsinsatser inom beroendevård, PDT, MBT, ADHD-grupper samt EMDR.
 


Noomi Höglund är bildterapeut, familjeterapeut/behandlare med nästan 30 års erfarenhet av familjebehandlande arbete. Noomis arbete grundas ur familjesystemiskt terapiarbete och på senare år med en bildterapeutisk twist.

Bildterapi med systemiskt perspektiv

Vid föreläsningen 10 sept 2018 beskrev Noomi Höglund grunderna i bildterapi och visade på hur implementeringsarbetet skett inom Öppenvården i Skellefteå. Föreläsningen var delvis upplevelsebaserad med någon bildterapeutisk övning.
 


Workshop med Sylvia London hölls den 20 mars 2018 i Skellefteå.

Who is the client?

A Collaborative Approach with Children, Families and Schools

Sylvia London är medgrundare och ledare för Grupo Campos Eliseos, ett privat institut i Mexico City. Hon är också fakultetsmedlem vid Houston Galveston Institute och Tas Institute Associate, medlem av American Association of Marriage and Family Therapi. Sylvia har ett nära samarbetat med Harlene Anderson sedan 30 år. Hon har 25 års erfarenhet av att arbeta som kliniker, utbildare, handledare och konsult.

.pdf Who is the client? Abstract Sylvia London
 


Samarbete och dialog i praktiken

Workshop med Harlene Anderson hölls
i Skellefteå måndag 17 oktober 2016


 


Tor-Johan Ekeland föreläste Umeå 16 oktober 2015 om Dagens neoliberala samhälle och dess betydelse för socialt arbete och psykoterapi/familjeterapi, den 16 oktober 2015. Han berörde också temat konflikter och konfliktförståelse för anställda inom vård och socialtjänst.

.pdf Föreläsningspresentation i bilder

 


Gerd Elliot berättade om EFT – Emotionally Focused Therapy for Couples på systemcafé 27 januari 2016.

"Som certifierad EFT-terapeut arbetar jag med parterapi, handledning och utbildning enligt denna modell. Jag kommer att prata om bakomliggande teorier, främst anknytningsteorins tillämpning på vuxna parrelationer samt berätta om EFT."


 


Vi träffades den 6 oktober i Luleå och lyssnade på organsisationskonsulten Helena Lantto, som pratade utifrån temat Positiv psykologi och systemiskt synsätt – hörnstenar i det dagliga arbetet som organisationskonsult
 


Vi åkte på road trip den 28 april 2015!
Ulla Spinnell
och Elisabeth Lundström, socionomer och leg. psykoterapeuter samt blivande pensionärer med 40 år i branschen, tog oss med på en road trip med temat familjebehandling, trender och betydelser i deras yrkesverksamma liv. Vi samtalar och reflekterar tillsammans.


 


När mamma eller pappa dricker
- var är familjeperspektivet i missbruksbehandling?

Frid A. Hansen, Oslo, föreläste 28 oktober 2014 om att uppmärksamma barnen i familjer med missbruk. Hon psykolog och specialist i klinisk psykologi, är fackchef vid Kompetansesenter – rus; region sør, Norge. Hon är en föregångare i nordiska sammanhang när det gäller förståelse av och att bemöta missbruksproblematik ur ett familje- och generationsperspektiv.
 


Skall vi mätas? NPM (New Public Management) handlar om hur den offentliga sektorn de senaste tjugo åren styrts efter marknadsekonomiska principer. Men kan och ska mänskliga relationer mätas och styras?
Ann-Catrine Andersson, BUP Boden/Luleå, berättade den 22 april 2014 om hur kontextuella faktorer för styrning, tillsyn, mätbarhet och kunskapsproduktion påverkar tillit och autonomi i arbetet inom offentliga verksamheter.

.pdf Ann-Catrine Anderssons uppsats
 


Årsmötet 2014 hölls i Umeå 29 januari. Karin Nilsson, vetenskaplig sekreterare för SFFT, inledde kvällen med att ge återblickar från den 8:e Europeiska familjeterapikongressen i Istanbul ”Opportunities in a time of Crisis: The Role of the Family”. Familjens roll kopplat till det aktuella som händer i vårt samhälle i Europa. Hon gav en målande skildring av kongressens innehåll - hur det systemiska arbetet kan påverka samhället, familjen och vara ett fredsarbete i nutid. Karin gav information om att Nora Batesons film är inköpt av SFFT och finns för utlåning till lokalföreningarna.
 


Den 3 december 2013 hölls ett systemkafé i Skellefteå där Matz Sparrman, Bo Lundblad, Bo Gunnarsson och Carin Lindgren gav åter- och utblickar från International Summer Institute 2013 i Mexico. Totalt 19 personer besökte detta inspirerande café som avslutades med ett gemensamt samtal utifrån erfarenheter av familje- och systemarbete.
 


Oanade möjligheter

… var de inspirerande orden som kan sammanfatta den studiedag som Västerbottens familjeterapiförening inbjöd till den 11 september 2012.

Vår föreläsare var Sören Hertz, barn och ungdomspsykiater från Danmark.

Hans budskap var att diagnoser ibland skymmer sikten, så att vi som behandlare inte blir varse den kommunikation som barnet faktiskt ger.

Vi måste se vad barnet vill ge.

Hans budskap är även att det är centralt att arbeta transdisciplinärt, och att vårdprogram kan begränsa nyfikenhet och mångfald i vård och behandling,

Vi kunde ha varit många fler som lyssnade till Sören, för budskapet är så angeläget.
För er som inte kunde komma  så har han skrivit en mycket bra bok som heter Barn- och ungdomspsykiatri – nya perspektiv och oanade möjligheter (Studentlitteratur, 2011).

Här kommer ett utklipp ur hans eget förord till boken:

”känslan av otillräcklighet eller periodvis även fiasko, blir ett utbrett fenomen bland många barn och ungdomar.
I detta sammanhang dyker psykisk sjukdom och funktionshinder upp. Problemet är att dessa konstruktioner inte ser till barnens och de ungas invitationer till sin omgivning… Själva utforskandet av invitationer och oanade utvecklingsmöjligheter ställer andra krav på kreativitet, mod och uppmärksamhet på samspelets betydelse.”

Här kommer några ord från oss som var där;

…”om jag ska säga vad som gjorde mest intryck på mig (som bara var med halva dagen med Sören) så var det HOPP. Mitt bestående intryck är att han förmedlade hopp om att inte alla behöver få diagnos och medicin och hopp för relationellt arbete”

…” för mig kom det så tydligt fram att barn alltid är lojala mot någon. Den lojaliteten kan se stökig och bråkig ut, när barnet måste agera för att kommunicera sin lojalitet, t ex mot den ”andre” föräldern. Barn berättar något genom sitt beteende. Vi måste lyssna till detta”

…”det var en mycket givande dag. Intressant att ta del av hans diagram över arbetet med motsatsförhållandena (komplementen), ger perspektiv som är användbara i samtalen - både i terapi men även i handledning.”

.pdf Föreläsningsbilder

 Ja, hur roligt får det vara?

Liz Bertholdsson om humorns betydelse i familjeterapeutiskt arbete!

Onsdagen den 2 maj höll Familjeterapiföreningen i Västerbotten en café-/medlemskväll i Skellefteå. Den samlade 11 personer som lyssnade till Liz Bertholdsson, nyexaminerad familjeterapeut och socionom vid BUP i Piteå.
   Hon berättade med utgångspunkt i sin uppsats ”Hur roligt får det vara?” om den enkätundersökning hon genomfört gällande humor i familjeterapeutiskt behandlingsarbete. Föräldrar och ungdomar hade blivit tillfrågade om hur de såg på om terapeuterna använde humor som en del i familjeterapin.
   Övervägande del av respondenterna såg positivt på humorn – bara det skedde med inkännande och omdöme hade den en god funktion i samtal om allvarliga ämnen.

För den som är mer intresserad av uppsatsen, kontakta Liz! Adress: liz.bertholdsson@nll.se.

.pdf Hur roligt får det vara?

 


 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare