Till huvudsidan...

Vem kan hjälpa mitt barn?

Dokument inifrån "Vem kan hjälpa mitt barn?" som sändes på SVT 2015-11-12 har väckt många reaktioner. Stockholms lokalförening kommer att kommentera programmet ytterligare på sin hemsida. Med anledning av programmet gör SFFT:s styrelse följande kommentar:

Familjeterapi är en terapiform som har god evidens och som utövas i många olika sammanhang där familjer (av vitt skilda sammansättningar) behöver stöd och hjälp. Det kan ibland vara någon familjemedlem som har egen sårbarhet/ svårigheter och där den identifierade patienten behöver specifikt utvecklingsstöd och där även hens familj kan behöva stöd och hjälp. Inte sällan behöver föräldrar stöd i att utforma sin föräldraroll i ett utmanat föräldraskap. Par- och familjeterapi kan också praktiseras när en familj eller par har kommunikationssvårigheter och kan behöva hjälp att relatera till varandra på ett mer funktionellt sätt. Vid sjukdom och inte minst kronisk sjukdom har familjeterapi visat sig vara ett gott stöd för att familjen ska både få hjälp att förhålla sig och utvecklas i relation till situationen. Familjeterapi är inte en enhetlig terapiform utan kan skilja sig väsentligt vad gäller teori och metod; det som är gemensamt är att man arbetar med individen och dess primärrelationer dvs. familjekonstellationen. Familjen som konstellation kan se olika ut och definieras av familjemedlemmarna själva.

Olika teorier såsom exempelvis anknytnings-, psykodynamisk, systemisk, kommunikations eller social inlärningsteori och vitt skilda metoder praktiseras. Då användningsområdena är flerfaldiga skiftar givetvis behoven och det är viktigt att betona att det i nuläget inte finns någon specifik familjeterapeutisk skolbildning som generellt är överlägsen. Konstellationen, generella faktorer i terapin och att metoden anpassas till problematiken verkar vara de gynnsamma faktorerna. Vid praktiserandet av familjeterapi är det också vanligt att samarbeta med utövare av andra terapiformer och utövande av psykosocialt stöd exempelvis KBT, DBT, föräldrautbildning, etc. I de manualbaserade familjeterapierna för ungdomar är det inte ovanligt att exempelvis ungdomen har en egen ungdomsterapeut och/eller färdighetstränare om det behövs eller att en förälder har egen stödkontakt. Man använder då en samordnare som samordnar insatserna. Vad gäller arbete inom det neuropsykiatriska området är det naturligtvis viktigt att inkludera kända och beprövade hjälpstrategier såsom användandet av bilder, schema, tidsstockar, etc. Par- och familjeterapi används inom olika verksamhetsområden såsom kommunal verksamhet, psykiatrisk verksamhet, medicinsk verksamhet, par- och familjerådgivning med olika huvudmän och av privata vårdaktörer. För mer information om familjeterapi och dess evidens hänvisas till artikeln "Par- och familjeterapi fungerar!" på vår hemsida.

 


Familjeterapi fungerar!

Ingegerd Wirtberg: Vetenskaplig sekreterare har ordet
– Familjeterapi fungerar!
2015-03-09

Syftet med arbetet är att sammanställa både svensk och internationell forskning vad gäller effekterna av systemisk-, par- och familjeterapi och göra det tillgängligt för fältet och beslutande organ vad gäller upphandling och ackreditering av psykoterapeuter.


 

 

Till huvudsidan... 

Till förstasidan     Tillbaka en sida      Sidans topp     Länkar     Kontaktinformation     Bli medlem     Nyheter     Artiklar om familjeterapi     Kurser och konferenser     English version

 

Copyright © sfft   2022-07-20   Web: Informationssekreterare